Добре дошли в интернет страницата

на Районен съд – Тервел!

     

Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. На него са подсъдни всички дела, освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд.Районният съд разглежда делата в състав от съдия и двама съдебни заседатели, освен ако в закона е предвидено друго.

Дейността му е пряко свързана с неговите основни функции – правораздаване, произтичащо от Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт.

Правосъдието се осъществява в името на народа.

Съдът осъществява контрол за законност на актовете и действията на административните органи.

Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон.

Съдът осигурява равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес. Производството по делото осигурява установяването на обективната истина. Разглеждането на делата е публично, освен ако законът предвижда друго. Актовете на правораздаването се мотивират. Гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса. В определени от закона случаи в правораздаването участват и съдебни заседатели.

Според чл. 6 ал. 2 от Конституцията на Република България - Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

СЪОБЩЕНИЕ

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ 2019 година Висшият съдебен съвет организира конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“, като част от инициативата Ден на отворените врати във Висшия съдебен съвет. Есетата трябва да бъдат подадени в срок от 01.04.2019 г. до 20.05.2019 г., включително по електронна поща на адрес: konkurs.vss@vss.iustice.bg. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

Обявяването на победителя и връчването на наградата - лаптоп, както и две поощрителни награди - фотоапарати, ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет - 07.06.2019 г.

В конкурса могат да участват учениците от VIII-ми до XII-ти клас от българските училища в страната. Всеки участник има право да участва с едно есе.

Всяко есе трябва да съдържа следната информация: име, презиме и фамилия на участника; област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас; телефонен номер на училището; телефонен номер на участника; електронен адрес на училището; електронен адрес на участника.

Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания: Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word; Обем: до три печатни страници формат А4; Разредка на редове и абзаци: 1,5; Подравняване: двустранно; Шрифт: Times New Roman; Размер на шрифта: 12;

Критерии: Демонстриране на познания по темата; Теза, съответстваща на формулираната тема; Оригиналност и творчески подход; Недвусмислено изразяване на лична позиция; Удачно подбрани аргументи; Използване на подходящи стилово езикови средства за постигане на убедителност и въздействие; Спазване на езиковите норми.

Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта и на Facebook страницата на ВСС.