Добре дошли в интернет страницата

на Районен съд – Тервел!

 

През есента на 1940г. е открит Куртбунарски околийски съд, който през 1953г. е преименуван в Тервелски народен съд, а през 1971г. в Тервелски районен съд. С Решение №10 от 26.03.1976г. на Държавният съвет на НРБ се съобщава, че районният съд в гр.Тервел се закрива, считано от 30.05.1976г.

 

С Решение № 20 от 01.10.1984г. на Държавния съвет на Народна Република България е открит Районен съд гр.Тервел.

 

Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. На него са подсъдни всички дела, освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд.Районният съд разглежда делата в състав от съдия и двама съдебни заседатели, освен ако в закона е предвидено друго.

Дейността му е пряко свързана с неговите основни функции – правораздаване, произтичащо от Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт.

Правосъдието се осъществява в името на народа.

Съдът осъществява контрол за законност на актовете и действията на административните органи.

Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон.

Съдът осигурява равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес. Производството по делото осигурява установяването на обективната истина. Разглеждането на делата е публично, освен ако законът предвижда друго. Актовете на правораздаването се мотивират. Гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса. В определени от закона случаи в правораздаването участват и съдебни заседатели.

Според чл. 6 ал. 2 от Конституцията на Република България - Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 28 април в Районен съд – Тервел се проведе „Ден на отворените врати“. Съдът беше посетен от ученици от СУ “Йордан Йовков“ – гр. Тервел, a по време на посещението си, децата имаха възможност да се запознаят с работата на съдебната институция отблизо. Те научиха повече и за работата на служителите и магистратите, както и за информационните канали на Съда, от които биха могли да получават информация за минали и предстоящи дела и събития. По време на посещението си, учениците присъстваха и на специално подготвена лекция на тема “Мястото, ролята и устройството на съдебната власт в Р.България“, проведена от председателя на РС – Тервел, съдия Ганчо Драганов. След края на лекцията, той отговори и на въпросите на децата, свързани с неговата професионална практика и функционирането на органите на съдебната власт. Накрая на срещата, учениците и тяхната преподавателка – г-жа Пролетина Добрева, споделиха удовлетворението си от проведената среща и създалата се дискусия и заявиха готовността си да посетят институцията отново.