Добре дошли в интернет страницата

на Районен съд – Тервел!

     

Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. На него са подсъдни всички дела, освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд.Районният съд разглежда делата в състав от съдия и двама съдебни заседатели, освен ако в закона е предвидено друго.

Дейността му е пряко свързана с неговите основни функции – правораздаване, произтичащо от Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт.

Правосъдието се осъществява в името на народа.

Съдът осъществява контрол за законност на актовете и действията на административните органи.

Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон.

Съдът осигурява равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес. Производството по делото осигурява установяването на обективната истина. Разглеждането на делата е публично, освен ако законът предвижда друго. Актовете на правораздаването се мотивират. Гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса. В определени от закона случаи в правораздаването участват и съдебни заседатели.

Според чл. 6 ал. 2 от Конституцията на Република България - Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

СЪОБЩЕНИЕ

“ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” В РАЙОНЕН СЪД – ТЕРВЕЛ Във връзка с провеждането на Дни на отворени врати в органите на съдебната власт и във връзка с инициативата на Висшия съдебен съвет, Районен съд – Тервел, организира “Ден на отворените врати”, който ще се проведе на 30.04.2018 година /понеделник/ от 10.00 часа до 12.30 часа в сградата на съда, намираща се на адрес: ул.Христо Ботев №3. В деня на отворените врати, каним граждани, които да посетят сградата на Районен съд – Тервел, и да се запознаят с организацията на работа на съдиите и съдебните служители, със съдебните процедури, с работата и функциите на съдебните служби.